TUN +

Energi

Energi // Luft // Vann og avløp

 
 

Energi

Prosjektet baserer seg på energiløsningen som nå er under utvikling på NMBU på Ås i samarbeid med energiselskapet Anergy AS. Sammen har disse nå bygget en demonstrator på Ås, som baserer seg på kombinasjon av sol og jord, på en slik måte at man kan oppnå vinterlagring av energi, lokalprodusert (trenger ikke tilkobling til strømnettet) og fornybar. Prinsippet går enkelt forklart ut på at solfangere på taket varmer opp fjellet under bygget på en slik måte at man danner et magasin i fjellet som holder på varmen også gjennom vinteren. Samspillet mellom solfangerne og magasinet i fjellet gjør at man er selvforsynt  med energi hele året, evt også til kjøling om sommeren, om det er behov for dette. Prinsippet er viser grafisk i presentasjonen. I denne prototypen, hvor det er vist seks boliger, vil man basere seg på en felles energibrønn i bakken, men man bruker alle takflatene som vender mot solen/sør. Anlegget vil forsyne boligene med varme og varmtvann. Det er kun behov for en liten varmepumpe, og denne driftes av en kombinasjon av solceller og batteri. Dette er en løsning som vil gi meget god tilgang på energi som er produsert på stedet og 100% fornybar.

Luft

Noe av poenget med kombinasjonen boksen og værhuden, er at man danner det halvklimatiserte mellomrommet mellomrom de to. Vår tanke er at mellomrommet om vinteren skal fungere som et rom for ventilering av brukt luft og forvarming av ny luft. Luftstrømmen kan man enten styre ved å plassere ventiler i veggene i boksen og værhuden, på en slik måte at luften beveger seg ved selvdrift, evt at dette driftes ved hjelp av en enkelt vifte eller to, plassert på strategisk riktige steder i bygget. På denne måten reduserer man både omfanget og kompleksiteten ved det tekniske anlegget, man reduserer kostnadene ved investering og drift, og man reduserer CO2- utslippet.

Vi har i prosessen forsket på andre enkle løsninger for ventilering av små bolighus og har i den forbindelse innledet kontakt og evt samarbeid med den Norske leverandøren av ”Lunos”. Dette er enkle veggmonterte vifter som både trekker luft ut av boligen og inn i boligen, samtidig som de ivaretar en varmegjenvinning på ca 85%. 

http://www.lavenergisystemer.no

Vann og avløp

I Lomelde alternativet så vi på muligheten for å kunne lage en lokal løsning på både vanntilførsel og avløp. Her ville det være mulig både å hente vann lokalt fra fjellvann bak, evt ved hjelp av egen brønn. Det ville også være mulig å lage en løsning hvor man skiller ut gråvann og svartvann og et eget sentralt sandfilteranlegg for svartvannet. Prosjektet i Hardbakke ligger midt en sentrum og her har vi ikke forfulgt denne løsningen, både på grunn av tomtens beliggenhet og topografi. Vi ser imidlertid at det i mange situasjoner vil være mulig å følge opp Lomelde- modellen, for i enda større grad løse også dette lokalt, med de fordelene det kan ha for kostnader og klima. 

CO2 – avtrykk

Vårt hovedfokus i forhold til å bygge bærekraftig, er redusert klimagassutslipp. Dette presiseres, fordi vi ser at når man greier å få til gode energiløsninger i bygg, så er det andre faktorer som blir viktig for å få ned utslippet.

Dette går på byggemetode (forenkling), transport, tekniske anlegg og ikke minst at man ikke byger mer enn det man trenger.

Et viktigmål for oss er å vise at det går an å bygge effektive og klimasmarte boliger. Det med størrelse er beskrevet, men det er også viktig å se på hensiktsmessigheten av energiforbruket i lys av at man kan greie å ”ordne seg selv” på sin egen tomt. Dette kan bety at man i noen bygg kan tillate noe større energiforbruk, nettopp for å få ned CO2 utslippet på selve byggingen og drift av bygget med å velge enklere veggoppbygging, enklere tekniske løsninger etc.